Frågor och svar

För dig med detaljhandelsavtal.

Både Svensk Handel och Handelsanställdas förbund tror att branschen kommer att förändras snabbare under de närmaste tio åren än under de senaste femtio. Digitaliseringen har skapat nya vanor och möjligheter att informera sig om varor och priser innan man bestämmer sig var man ska handla. Utvecklingen ökar konkurrensen som blivit alltmer global och i allt större utsträckning sker på nätet. Det i sin tur ställer också högre krav på smartare analyser vad gäller allt från kundbeteenden och kundtillströmning till möjligheter anpassa verksamheten för att på bästa sätt möta behov och önskemål från både kunder och anställda. Vi tror att den svenska handeln kommer att behöva arbeta med att lyfta sina konkurrensfördelar vad gäller lokalkännedom, service, upplevelser och kunskap.

Projektet syftar till att höja kunskapen kring de regelverk som styr företagens viktigaste resurs, de anställda. Det är de anställda som skall leverera kunskap, service och upplevelser. För att lyckas med detta måste handeln bibehålla och samtidigt attrahera de bästa medarbetarna.

Vi tror att en viktig faktor i arbetet med vara en attraktiv arbetsgivare är att öka andelen heltidstjänster och deltidstjänster med höga arbetstidsmått. Det skapar möjligheter till att bygga kunskap och kompetens vad gäller till exempel produktkännedom och service.

För att kunna analysera vilken organisation som är optimal i en butik är det nödvändigt att inhämta kunskap om butikens behov av bemanning under dagen, veckan och året. Det är också viktigt att känna till inom vilka ramar en arbetsgivare kan schemalägga de anställda. Projektet syftar till att höja kunskapen om anställningsformer och om detaljhandelsavtalets flexibilitet vad gäller schemaläggning. Detta för att företagen skall få bästa möjliga underlag för sin analys av vilken organisation som på kort och lång sikt är optimal för just deras verksamhet.

Att ha goda kunskaper om regler för anställningar och schemaläggning är kunskap som lönar sig. 

Anställ klokt är en gemensam satsning av Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Den vänder sig till arbetsgivare med detaljhandelsavtal samt till medlemmar och förtroendevalda inom handeln.

Enligt den av Svensk Handel och Handelsanställdas förbund framtagna projektplanen kommer projektet pågå i vart fall fram till den 31 mars 2020.

Parterna kommer fortlöpande att lyfta fram goda exempel och löpande utvärdera och följa utvecklingen i branschen vad gäller att uppnå målen i projektet. 

Arbetstidsmåttet är 38 timmar och 15 minuter i genomsnitt per vecka, det vill säga 38,25 timmar för en heltidstjänst.

En heltidsanställd medarbetare har ett arbetstidsmått om 38,25 timmar i genomsnitt per vecka.

Arbetstiden får varieras för den heltidsanställde med nio timmar per vecka. Det betyder att man kan schemalägga denne på som mest 47,25 timmar och som minst 29,25 timmar under en vecka.

För en deltidsanställd kan arbetstiden per vecka varieras med fem timmar upp och ner.

Variationen i arbetstid kan ske under den genomsnittsperiod som arbetsgivaren bestämt. Genomsnittsperioden kan vara från en vecka till 52 veckor. Vid behov kan en arbetsgivare komma överens med den lokala fackliga organisationen eller en enskild anställd om större variationer än 9 respektive 5 timmar/vecka.

En lång genomsnittsperiod medför att arbetsgivaren kan planera sin schemaläggning utifrån olika säsonger. Om arbetsgivaren använder en genomsnittsperiod om mer än 10 veckor innebär detta att deltidsanställda ska få månadslön.

Arbetstiden får inte vara mindre än tre timmar per tjänstgöringspass. Detta gäller både heltidsanställda och deltidsanställda.

Om det är möjligt ska schemaläggningen av anställda med högre sysselsättningsgrad ha inriktningen att arbetspass är minst fem timmar.

Utgångspunkten i Detaljhandelsavtalet är att en arbetsvecka får omfatta högst fem arbetsdagar.

Vid behov kan en arbetsgivare komma överens med den lokala fackliga organisationen eller en enskild anställd om att schemalägga fler än fem arbetsdagar per vecka. Man bör då tänka på att inte bryta mot regeln om veckovila och på att den anställda kan ta tillbaka sitt medgivande om schemaläggning om fler än fem arbetsdagar per vecka.

En anställd ska ha minst 36 timmars sammanhängande veckovila under varje sjudagarsperiod.

En anställd har rätt att vara ledig 16 sammanhängande lördagar och söndagar per kalenderår.

Det finns möjlighet att komma överens med antingen den anställde själv eller den lokala Handelsklubben om färre lediga helger.

En anställd ska ha en sammanhängande dygnsvila i minst 11 timmar under varje period om 24 timmar. I dygnsvilan ska perioden mellan 00.00 – 05.00 ingå.

En arbetsgivare kan komma överens med den lokala Handelsklubben om avsteg från regeln om dygnsvila. Överenskommelsen måste då också ange när ledighet ska förläggas som kompensation för den uteblivna dygnsvilan.

Rast är ett på förhand tidsbestämt avbrott i arbetstiden då den anställde fritt får förfoga över sin tid och kan lämna arbetsplatsen. Rast ingår inte i arbetstiden och är därför obetald.

En anställd får arbeta högst fem timmar utan att ha rast.
Längden på en rast är inte uttryckligen reglerad men bör vara minst 30 minuter om den avser måltidsrast.

Paus ingår i arbetstiden och är därför betald tid.

Pausers längd och antal är inte uttryckligen reglerade. Det finns ingen regel som säger att en arbetsgivare ska schemalägga en paus om fem minuter varje timme.

Arbetet ska vara organiserat så att man kan ta naturliga pauser och exempelvis har möjlighet att gå på toaletten.